How To Do The Settlement ICT250


How To Do The Settlement ICT250

 1. Press [8] for settlement
 2. Press [1] for all trans
 3. Press [Yes] key to Close Batch and Deposit Funds
 4. Press [Yes] if you would like to print the report or [No] for no report
Vietnamese Version

1. Bấm [8] cho Settlement
2. Bấm [1] cho All trans
3. Bấm [Yes] để Close Batch và Deposit Funds
4. Bấm [ Yes] nếu bạn muốn in ra reports hoặc [No] để khỏi in

How To Adjust The Tip By Reference Number ICT250


How to adjust the tip by reference number ICT250

 1. Press [6] for Tip Adjustments
 2. Press [2] for Reference #
 3. Enter the reference number you want to adjust the tip and press [Enter]
 4. Press [Select] Key
 5. Enter the tip amount and press [Enter]
 6. Press [Accept] key
 7. Press [Yes] to adjust another tip or [No] to exit
Vietnamese Version

Làm sao để điều chỉnh được tiền Tip bằng số reference trên ICT250

1. Bấm [6] cho Tip adjustments

2. Bấm [2] cho Reference #

3. Bấm số Reference number mà bạn muốn điều chỉnh tiền Tip rồi bấm [Enter]

4. Bấm [Select]

5. Bấm số tiền Tip rồi bấm [Enter]

6. Bấm [Accept]

7. Bấm [Yes] để điều chỉnh giao dịch tiếp theo hoặc [No] để thoát ra.

How To Run The Sale Without The Chip Card ICT250


How to run the sale without the chip card ICT250

 1. Press [1] to initiate sale
 2. Press [1] for credit
 3. Enter the sales amount and press [Enter]
 4. Slide the non chip card
 5. If prompted, Enter the last 4 digits of card and press [Enter]
 6. Press [Yes] if you would like the customer copy, or [No] if you do not want customer copy
Vietnamese Version

Làm sao để thực hiện giao dịch với thẻ không có chip trên ICT250

1. Bấm [1] để bắt đầu giao dịch

2. Bấm [1] cho credit

3. Bấm số tiền cần lấy rồi bấm [Enter]

4. Quẹt thẻ bên hông máy

5. Nếu màn hình có hiện lên yêu cầu nhập 4 số cuối của thẻ, vui lòng bấm vào rồi bấm [Enter]

6. Bấm [Yes] nếu bạn muốn lấy customer copy hoặc [No] để không lấy

How To Void The Transaction By Reference Number ICT250


How to void the transaction by reference Number ICT250

 1. Press [3] to initiate void menu
 2. Press [2] for reference #
 3. Enter the reference number you want to void and press [Enter]
 4. Press [Select] key
 5. Press [Yes] to confirm the void
 6. Press [Yes] to print customer copy, or [No] if you do not want to print customer copy
Vietnamese Version

Làm sao để xóa giao dịch bằng số reference trên ICT250

1. Bấm [3] để bắt đầu Void Menu

2. Bấm [2] cho Reference #

3. Bấm số Reference giao dịch cân xóa rồi bấm [Enter]

4. Bấm [Select]

5. Bấm [Yes] để xác nhận

6. Bấm [Yes] để in Customer copy hoặc [No] để không in

How To Print The Report ICT250


How to Print The Report ICT250

 1. Press the [.,#*] key
 2. Press [0] for Reports Menu
 3. Press [1] for Detail report or [2] for Summary report
 4. Press [1] for All Trans
 5. Press [1] to Print
Vietnamese Version

Làm sao để in Report trên ICT250)

1. Bấm phím [.,#*]

2. Bấm [0] cho Report Menu

3. Bấm [1] cho Details Report hoặc [2] cho Summary Report

4. Bấm [1] cho All Trans

5. Bấm [1] để Print

How To Reprint The Receipt By Reference Number ICT250


How to reprint the receipt by Reference Number ICT250

 1. Press [9] to initiate other menu
 2. Press [3] to reprint
 3. Press [2] to search
 4. Press [2] for reference #
 5. Enter the reference number you want to reprint and press [Enter]
 6. Press [Select] key
 7. Press [1] for Merchant copy, [2] for Customer copy, or [3] for both copies
Vietnamese Version

Làm sao để in lại Receipt bằng số Reference trên ICT250

1. Bấm [9] để bắt đầu other menu

2. Bấm [3] để reprint

3. Bấm [2] để search

4. Bấm [2] cho reference #

5. Bấm số reference # mà bạn muốn reprint rồi bấm [Enter]

6. Bấm [Select]

7. Bấm [1] cho Merchant Copy, [2] cho Customer Copy, hoặc [3] cho cả hai.

How To Run A Sale With Chip Card ICT250


How to run a sale with Chip Card ICT250

 1. Press [1] to initiate sale
 2. Press [1] for credit
 3. Enter the sales amount and press [Enter]
 4. Insert the chip card
 5. Remove the card when prompted to
 6. Press [Yes] if you would like the customer copy, or [No] if you do not want customer copy
Vietnamese Version

Làm sao để thực hiện giao dịch với thẻ có chip trên máy ICT250

1. Bấm [1] để tiến hành giao dịch

2. Bấm [1] cho Credit

3. Bấm số tiền cần lấy và bấm [Enter]

4. Nhấn thẻ vào bên dưới khe của máy

5. Nếu màn hình có hiện lên yêu cầu nhập 4 số cuối của thẻ, vui lòng bấm vào rồi bấm [Enter]

6. Bấm [Yes] Nếu bạn muốn in Customer Copy, hoặc [No] để không in

How To Setup Verifone Vx520

 1. Lift the cap from the back of the terminal
 2. Insert the telephone wire to the telephone port (if applicable)
 3. Insert the Ethernet wire to the ETH port (if applicable)
 4. Insert the power supply to the power port
 5. Plug the power supply to the outlet